Màu sắc thể hiện trong trang màu này có thể khác biệt so với thực tế do ánh sáng và thiết bị. Vui lòng tham khảo cây quạt màu HP Color để có màu sắc thực tế.